Zmiany w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego

Narodowy Bank Polski informuje o wprowadzeniu następujących zmian w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego:

1. Dostęp do operacji otwartego rynku

Od dnia 2 maja 2013 r., jedynie banki posiadające status Dealera Rynku Pieniężnego będą miały prawo do uczestnictwa w dostrajających operacjach otwartego rynku o okresie zapadalności nie przekraczającym 7 dni, które bank centralny przeprowadza nieregularnie w trakcie okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Jednocześnie, utrzymane zostają obowiązujące obecnie zasady dostępu do operacji dostrajających przeprowadzanych w ostatnim dniu roboczym okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Dostęp do tego rodzaju operacji mają wszystkie banki mogące uczestniczyć w podstawowych operacjach otwartego rynku NBP, tj. spełniające kryteria określone w § 2 uchwały Zarządu NBP nr 56/2010 z dnia 21 października 2010 r. (posiadają rachunek bieżący w NBP, są uczestnikami Rejestru Papierów Wartościowych lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz spełniają określone wymagania techniczne).

2. Otrzymanie statusu Dealera Rynku Pieniężnego

Jednym z warunków dla posiadania statusu Dealera Rynku Pieniężnego będzie uczestnictwo w panelu kwotującym stawki WIBID/WIBOR.

W przypadku banków wybranych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego w 2013 r. uwzględnienie powyższego warunku nastąpi w drodze podpisania nowej umowy pomiędzy bankiem a NBP. Dotychczasowe umowy zostaną w najbliższych dniach przez NBP wypowiedziane.

W przypadku trwającego już konkursu na Dealera Rynku Pieniężnego w 2014 r., NBP umożliwi bankom, które nie ubiegają się obecnie o ten status, przystąpienie do konkursu, pod warunkiem przekazania niezbędnych danych sprawozdawczych (obejmujących okres od listopada 2012 r.).

  1. Dostęp do operacji otwartego rynku
  2. Otrzymanie statusu Dealera Rynku Pieniężnego

Bank centralny oczekuje, iż przedstawione wyżej zmiany, obok zwiększenia atrakcyjności posiadania statusu Dealera Rynku Pieniężnego, powinny zachęcić banki do uczestniczenia w fixingu stawek WIBID/WIBOR, a także stanowić impuls do rozwoju rynku międzybankowego w Polsce.