Zmiany w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m

ING Bank Śląski udostępnił w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą 3m możliwość inwestowania w subfundusz ING Parasol FIO ? ING Obligacji.Zmiany obowiązują od 10 stycznia 2013 roku. Oprocentowanie lokaty w ramach nowego Pakietu Fundusz z Lokatą 3m wynosi 5,5% w skali roku.

Pakiet Fundusz z Lokatą 3m łączy oszczędzanie na tradycyjnej lokacie z zakupem jednostek funduszu inwestycyjnego. Cała inwestycja podzielona jest na część depozytową i inwestycyjną – 50% kapitału lokowane jest na rachunku 3-miesięcznej lokaty terminowej w złotych, o stałym oprocentowaniu 5,5% w skali roku, a 50% inwestowane jest w wybrany przez klienta subfundusz ING Parasol FIO. W ramach umowy dostępne są następujące subfundusze:

  • ING Obligacji
  • ING Stabilnego Wzrostu
  • ING Zrównoważony
  • ING Akcji.

Aby zainwestować w Pakiet Fundusz z Lokatą 3m wystarczy posiadać Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN oraz wpłacić kwotę nie niższą niż 4 000 zł (2 000 zł na fundusz i 2 000 zł na lokatę). Górna wysokość inwestycji nie jest ograniczona. Produkt można nabyć w każdym oddziale ING Banku Śląskiego oraz za pośrednictwem ING BankOnLine. Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa nie jest pobierana opłata dystrybucyjna.

Okres trwania umowy Pakietu Fundusz z Lokatą 3m wynosi 12 miesięcy – rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy a kończy po upływie 12 miesięcy od dnia rozliczenia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Okres umowy terminowej lokaty o stałej stopie procentowej wynosi 3 miesiące. Po tym czasie pieniądze z lokaty wraz z należnymi odsetkami będą do dyspozycji klienta na jego Otwartym Koncie Oszczędnościowym.

W przypadku, gdy klient zechce wypłacić pieniądze z subfunduszu przed upływem 1 roku poniesie opłatę umorzeniową w wysokości 3% wartości odkupionych jednostek. W trakcie trwania umowy Pakietu istnieje również możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami oferowanymi w Pakiecie. Odkupienie jednostek uczestnictwa zrealizowane w wyniku takiego zlecenia nie jest obciążane opłatą umorzeniową.

 

Informacje o ING Parasol FIO (?Funduszu?) oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego. Prospekt Informacyjny dostępny jest w siedzibie ING TFI oraz na stronie internetowej www.ingbank.pl. Skrót Prospektu Informacyjnego dostępny jest w oddziałach ING Banku Śląskiego oraz na stronie internetowej www.ingbank.pl. Fundusz oraz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.