VII Akademickie Targi Pracy Jobbing – Przymierz się do sukcesu

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier (SABK) we współpracy z 20 biurami karier działającymi przy warszawskich uczelniach po raz siódmy organizuje Akademickie Targi Pracy Jobbing. Wydarzenie ma charakter otwarty. Odbędzie się 05 marca 2013 roku (wtorek) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Strona internetowa projektu: www.jobbing.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier (SABK) we współpracy z 20 biurami karier działającymi przy warszawskich uczelniach po raz siódmy organizuje Akademickie Targi Pracy JOBBING. Wydarzenie ma charakter otwarty. Odbędzie się 05 marca 2013 roku (wtorek) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Strona internetowa projektu: www.jobbing.org.pl

Siódmą edycję Akademickich Targów Pracy JOBBING  współorganizuje 20 Akademickich Biur Karier z warszawskich uczelni reprezentujących zróżnicowane profile edukacyjne, m.in. techniczne, medyczne, humanistyczne, społeczne i biznesowe. Jak co roku, będą w nich uczestniczyć najbardziej znaczący na mazowieckim rynku pracodawcy, którzy są nastawieni na zatrudnianie studentów wyższych lat i  absolwentów.

Wystawcy ATP JOBBING, poszukujący talentów do swoich firm, zaprezentują wysokiej jakości oferty praktyk studenckich oraz oferty pracy, często ?w pakiecie? z programami menadżerskimi. Odwiedzający będą mogli wziąć udział również w warsztatach, a także porozmawiać z dyżurującymi specjalistami w zakresie zarządzania karierą zawodową.

Skala przedsięwzięcia od lat czyni Akademickie Targi Pracy JOBBING  jednym z czołowych  projektów międzyuczelnianych w Polsce wspierających  studentów i absolwentów w znalezieniu praktyki lub pierwszej pracy.  Targi przyczyniły się także znacząco do wzmocnienia pozycji warszawskich biur karier jako opiniotwórczego partnera dla instytucji rynku pracy, pracodawców i samych uczelni.

Jaka jest obecnie sytuacja absolwentów na rynku pracy?

Z ogólnopolskiego Raportu Głównego Urzędu Statystycznego (źródło: Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności ? czerwiec 2012) wynika, że stopa bezrobocia wśród absolwentów różnego rodzaju szkół w omawianym kwartale wyniosła aż 30,9 %.

?Wprawdzie w omawianym kwartale wśród absolwentów szkół wyższych natężenie bezrobocia było najniższe ? 21,3% (dla porównania ? największe wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 51,3 %), jednak pamiętajmy, że bezrobocie w Polsce ma wciąż tendencję wzrostową (stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wzrosła do 13,4 proc. wobec 12,9 proc. w listopadzie), a prognozy gospodarcze na ten rok są pesymistyczne. Dlatego spodziewam się, że liczba absolwentów mających trudność w znalezieniu zatrudnienia tej wiosny wzrośnie? mówi Sylwia Kociszewska, Kierownik Biura Karier w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

A jak przedstawia się sytuacja na mazowieckim rynku pracy?

?Na koniec września 2012 r. na Mazowszu najliczniejszą grupę (29% ogółu bezrobotnych) stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Z raportów WUP wynika, że największe trudności z podjęciem zatrudnienia miały osoby bez stażu pracy (21,3%) i posiadające staż 1-5 lat (21,2%), a także  te  bez doświadczeń zawodowych  (26,7%)  i bez kwalifikacji zawodowych (32,6%). To wszystko czyni absolwentów szkół wyższych grupą narażoną na ryzyko bezrobocia, a także podgrzewa dyskusję  na temat jakości polskiego szkolnictwa wyższego? ? mówi Agata Zarzycka, Prezes SABK i Dyrektor Biura Karier Akademii Łazarskiego (źródło: Wstępna Informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie).

Co na to uczelnie?

Wiele Uczelni rzetelnie angażuje się w rewidowanie programów dydaktycznych we współpracy z pracodawcami, zwiększanie efektywności swoich Biur Karier oraz pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na działania mogące zwiększyć konkurencyjność ich absolwentów na rynku pracy.

?Uczelnie stawiają również na mobilizowanie studentów do aktywności w organizacjach studenckich, świadomego kształtowania swojego  procesu studiowania  oraz  jak najwcześniejszego zdobywania  pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach praktyk studenckich i pracy czasowej.  ATP JOBBING również jest przykładem zaangażowania uczelni w pomoc młodym ludziom w budowanie swojej przyszłości zawodowej, za co w imieniu SABK serdecznie dziękujemy? ? dodaje Jakub Sokolnicki, Kierownik Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek Zarządu SABK ?.

Uczelnie starają się także stworzyć swoim studentom klimat sprzyjający przedsiębiorczości i samorozwojowi, np.:  poprzez organizację dodatkowych zajęć nie tylko poszerzających ich wiedzę specjalistyczną,  ale umożliwiających rozwinięcie uniwersalnych kompetencji przydatnych w różnych środowiskach  pracy i pozwalających efektywnie pełnić różne role zawodowe ? utrzymać pierwszą pracę, jak i z sukcesem kontynuować wybraną ściekę kariery. O jakich umiejętnościach mowa?

?Na początkowym etapie kariery atutami absolwentów mogą stać się umiejętności interpersonalne (np. umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy z  przełożonymi), osobiste (np. umiejętność pracy pod presją czasu, dążenie do rezultatu czy empatia) oraz intelektualne (np. umiejętność logicznego myślenia, kreatywność). Z raportu opracowanego przez SGH,  Amerykańską Izbę Handlu oraz Ernst&Young w maju 2012 wynika, że to, czego pracodawcom najbardziej brakuje u absolwentów, to m.in. umiejętność określania i uzasadniania priorytetów, umiejętność organizacji pracy czy efektywna komunikacja.  Wskazują także, że doceniliby u absolwentów więcej postawy pełnej zaangażowania, pokory i rzetelnej samooceny, a wiedza branżowa czy umiejętności przywódcze są na tym etapie mniej istotne.? ? mówi Sylwia Kociszewska, Kierownik Biura Karier w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Współorganizatorzy Akademickich Targów Pracy JOBBING (kolejność alfabetyczna): Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Collegium Civitas, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Wydarzenie wspierają również: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.