Toruń ma strategię rozwoju kultury

Mamy „Strategię Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020″. Radni przyjęli dokument podczas sesji, 13 grudnia 2012 roku.

W pracach nad strategią uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk artystycznych, organizacji pozarządowych, a także osoby kierujące instytucjami kultury. Dokument określa wizję i misję miasta oraz cele strategiczne i operacyjne.

„Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020″ została przygotowana przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Opracowanie powstało w celu rozwoju działalności kulturalnej w Toruniu, a także umocnienia jego wizerunku jako miejsca mogącego zaoferować bogaty i unikalny w skali Polski program kulturalny, atrakcyjnego ze względu na ofertę kulturalną miejsca studiów i celu wyjazdów turystycznych.

Opis zasadniczych założeń strategii zawarty jest w wizji strategicznej, która stanowi opis stanu do którego Toruń będzie dążyć.
W wizji strategicznej Toruń jest miastem, w którym aktywność kulturalna jest najważniejszą sferą życia jego mieszkańców i odwiedzających go przybyszów. Gotycka sceneria miasta stała się przestrzenią dla kultury prezentowanej w sposób wieloaspektowy i wielopłaszczyznowy oraz tworzonej przy współudziale twórców, animatorów i odbiorców. Otwarte jak w herbie bramy Miasta zapraszają wszystkich, którzy pragną stworzyć nową jakość w kulturze, dokonać odkryć i osiągnięć artystycznych na miarę najwybitniejszych synów Torunia oraz tych, którzy chcą z tej oferty skorzystać.

Wizja strategiczna dla kultury w Toruniu do 2020 roku uwzględnia następujące istotne elementy strategiczne:

  • kultura jest dla Torunia najważniejszym motorem rozwoju miasta w powiązaniu z rosnącym ruchem turystycznym powodowanym ciekawą i przyciągającą ofertą kulturalną
  • dziedzictwo kulturowe, zabytki, historia, wielcy Torunianie to najważniejsze atuty Miasta, wyznaczające pewne standardy wysokiej jakości oferty i aktywności kulturalnej
  • Toruń stwarza sprzyjające warunki dla wysokiej sztuki oraz dla twórców debiutujących, staje się sceną dla nowych trendów, zjawisk w sztuce i nowych twórców i organizatorów
  • zwiększana będzie dostępność do kultury

Prace nad „Strategią Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020″ przebiegały w trzech etapach. Pierwszy etap dotyczył przygotowania diagnozy ? „Raportu o stanie kultury Torunia”. Następnie w ramach planowania strategii przeprowadzono trzy warsztaty strategiczne. Ostatni etap pracy nad strategią obejmował przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przygotowanych dokumentów. Od 1 sierpnia do 28 września wpłynęło łącznie 18 wniosków z uwagami zarówno od mieszkańców, jak i grup organizacji pozarządowych. Wszystkie zostały poddane wnikliwej analizie, a zestawienie ich treści wraz z komentarzem wykonawcy strategii zostały zawarte w „Raporcie z konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020″ opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia.

Przygotowany dokument składa się z następujących elementów:

  • diagnozy – „Raportu o stanie kultury w Toruniu”
  • właściwego dokumentu strategicznego – „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020″
  • „Programu Edukacji Kulturalnej”
  • „Planu rzeczowo-finansowego” stanowiącego załącznik do opracowania.

Prace nad strategią były realizowane przy współpracy z Zespołem Konsultacyjnym ds. Opracowania Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020. W jego 15-osobowym składzie znaleźli się znani twórcy i animatorzy kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby kierujące instytucjami kultury.