Rzecznik Ubezpieczonych ponownie o bancassurance

Problemy z bancassurance nie zostały rozwiązane mimo prób samoregulacji podejmowanych przez uczestników rynku ? informuje w opublikowanym 6 grudnia 2012 Aneksie do pochodzącego z 2007 roku Raportu Bancassurance, biuro Rzecznika Ubezpieczonych.

Jak wynika z dokumentu ? liczba skarg wnoszonych do Rzecznika Ubezpieczonych wzrosła z 62 rocznie w 2005 roku do 597 w 2011 roku i utrzymuje się na wysokim poziomie. Najczęściej skargi w zakresie bancassurance dotyczą odmowy zapłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, nieprawidłowości przy zawieraniu umowy i niewystarczającego informowania klienta przez pracowników banku. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, ?(?)podstawowym problemem modelu bancassurance w polskich realiach jest łączenie przez banki (lub inne podmioty tego segmentu) ról pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego.? Rzecznik zwraca także uwagę na skargi związane z ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi. Zagadnieniu temu poświęcił osobny raport. Dokument otrzymał już KNF ? nie wiadomo, kiedy udostępniony zostanie on opinii publicznej.

– Interwencja Rzecznika Ubezpieczonych dowodzi, że wyczerpała się jego wiara w możliwość samoregulacji rynku ? mówi Artur Kuczmowski, członek zarządu Agent Transfer. – Należy spodziewać się zatem podjęcia działań przez organy nadzorujące: KNF i UOKiK. Stoimy także w przededniu poważnej debaty, w której nie może zabraknąć głosu przedstawicieli branży ubezpieczeniowej. Niewykluczone, że jej rezultatem staną się propozycje rozwiązań legislacyjnych, które minimalizowałyby ryzyko zawierania umów niekorzystnych dla klientów.