Demografowie z SGH biorą udział w międzynarodowym projekcie badawczym – FamiliesAndSocieties

Jak będą wyglądać rodziny w przyszłości? Czy polityka rodzinna i polityka społeczna są dostosowane do przemian, jakim podlegają  współczesne rodziny? Na to mają odpowiedzieć badania nad zróżnicowaniem form rodzin, relacji rodzinnych oraz indywidualnych biografii w Europie w powiązaniu ze stosowanymi w różnych krajach  modelami polityki rodzinnej i społecznej, które będą  prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego, finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego  Komisji Europejskiej. Znaczenie przeobrażeń rodziny w Europie i dostosowanych do nich rozwiązań polityki rodzinnej i społecznej dostrzeżono w programie badań realizowanych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. W konkursie ?Families in transitions? wyłoniono projekt  ‚FamiliesAndSocieties – Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations’ ,  przygotowany w zespole utworzonym przez badaczy z 25 wiodących instytucji z 15 krajów europejskich oraz trzech międzynarodowych organizacji. Do tego zespołu należą  też demografowie z Instytutu Statystyki i Demografii SGH w Warszawie. Czteroletni projekt uzyskał finansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 6,5 mln euro.

Zespołem naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kieruje prof. Irena E. Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W skład zespołu wchodzą: dr Anita Abramowska-Kmon, dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak i mgr Marta Styrc.

Projekt rozpoczyna się w lutym 2013 r. Badania koordynuje prof. Livia Oláh z Uniwersytetu w Sztokholmie. ?Nasza koncepcja badań jest wielodyscyplinarna, łączy podejścia badawcze stosowane w naukach społecznych, prawnych oraz humanistycznych. Analizy porównawcze, prowadzone przy użyciu zaawansowanych metod analitycznych, będą korzystać z wysokiej jakości danych z rejestrów ludności oraz specjalnych badań ankietowych. Ponadto analizy ilościowe będą łączone z analizami jakościowymi? ? wyjaśnia.

Rosnąca złożoność życia rodzinnego i jego zróżnicowanie  kształtują  sieć relacji  jednostki w trakcie jej przebiegu życia zarówno w ramach tego samego pokolenia jak i między pokoleniami.  Jednak przebieg tych procesów społecznych jest silnie zależny zarówno od kontekstu ekonomiczno-społecznego jak i pozostaje pod wpływem prowadzonej polityki społecznej, w tym polityki rodzinnej.  Analizy tych głębokich przemian procesów tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w różnych krajach europejskich łączą ich podstawowe  wymiary: zmiany społecznej  roli  kobiet i mężczyzn, przemiany kulturowe, zasoby ekonomiczne i społeczne,  rozpatrywane na różnych etapach przebiegu życia. Zmierzają one do ukazania:
–    coraz większej  złożoności i różnorodności  form rodziny  i ich  przemian w poszczególnych krajach oraz między krajami Europy,
–    ich wpływu na sytuacje dzieci, kobiet i mężczyzn w kontekście możliwych nierówności dotyczących szans rozwoju, relacji międzygeneracyjnych oraz  opieki,
–    czy i jak polityka społeczna reaguje na  coraz bardziej różnorodne formy rodzin w różnych krajach,
–    możliwych dalszych zmian rodzin i ich implikacji dla polityki społecznej.

Projekt jest szeroko zakreślonym, wielodyscyplinarnym przedsięwzięciem naukowym dotyczącym przemian rodziny w Europie, które rozpatrywane są w ścisłym powiązaniu ze zmianami polityki rodzinnej w Europie od 1957 r.  Ważne, że w tych badaniach nie zabraknie polskich badaczy.