Bezpieczne żłobki

Prezydent Torunia Michał Zaleski chce zwiększyć kontrolę nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Proponuje również przedłużenie na kolejne lata programu wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej.

– Prosimy Radę Miasta, żeby zmieniła zasady nadzoru. Chcemy zwiększyć ilość kontroli w żłobkach, klubach dziecięcymi oraz prowadzonej przez dziennymi opiekunami. Warto, ze względu na dobro dzieci, częściej nadzorować te placówki. Będziemy więc prowadzić kontrolę co najmniej dwa razy w roku. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych ? mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Kontrole mają mieć charakter profilaktyczny.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Nadzór ten winien być sprawowany na podstawie planu przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. W ubiegłym roku Rada Miasta Torunia przyjęła taki plan, zakładający kontrolę raz do roku. Proponowana zmiana daje możliwość przeprowadzania więcej niż dwóch kontroli nadzorczych rocznie. Harmonogram kontroli, określający ich ilość w roku kalendarzowym, jest sporządzany co roku i wymaga akceptacji Prezydenta Miasta Torunia.

Radni rozważą też zmianę uchwały w sprawie Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej. Od stycznia do listopada 2012 roku, w okresie obowiązywania programu, ilość osób zainteresowanych pomocą stopniowo rosła od 3 do 51. Łącznie w roku 2012 do 22 listopada wydano 56 pozytywnych decyzji. Ponieważ uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku, proponuje się, aby program funkcjonował nadal do 31 grudnia 2014 r. Od 1 października br. zmieniło się kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Aaktualnie wynosi ono 456 zł, w przypadku programu dwukrotność daje kwotę 912 zł. To oznacza, że na jedno dziecko w rodzinie o dochodzie nie przekraczającym 912 zł na osobę, gmina przekaże maksymalnie 50 zł (dopłata zależy od wysokości dochodu i zostanie przelana na konto przedszkola). Szacuje się, że z zasiłku celowego skorzysta do10% rodzin. W budżecie na rok 2013 zarezerwowano na ten cel kwotę 178 tysięcy zł.