Bez opłaty dystrybucyjnej w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski wprowadził ofertę specjalną polegającą na obniżeniu o 100% opłaty pobieranej od nabyć jednostek uczestnictwa, również w ramach zlecenia zamiany i konwersji, funduszy inwestycyjnych oferowanych przez bank. Oferta specjalna obowiązuje do 29 marca 2013 roku.

Nabycia bez opłaty dystrybucyjnej dotyczą funduszy inwestycyjnych Amplico,Aviva Investors, Investors, ING oraz Union Investment dostępnych w ofercie ING Banku Śląskiego. Pełna lista funduszy inwestycyjnych oferowanych przez bank jest określona w Komunikacie dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Szczegółowe zasady nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bez opłaty dystrybucyjnej za pośrednictwem ING Banku Śląskiego zawarte są w Regulaminie oferty specjalnej dostępnym w oddziałach banku i na stronie internetowej.

Więcej na http://www.ingbank.pl/indywidualni/inwestycje/fundusze-inwestycyjne-ing-ki#tab=1

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Opis wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestycją w dany Fundusz inwestycyjny znajduje się w Prospekcie informacyjnym Funduszu. Przed dokonaniem inwestycji, Klient powinien zapoznać się z Prospektem informacyjnym danego Funduszu. Prospekty funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ING Bank Śląski dostępne są na stronie internetowej www.ingbank.pl